Website Tutorial

Піклувальна рада

ПОЛОЖЕННЯ

про піклувальну раду Рівненського ліцею №13 Рівненської міської ради

1.Мета, завдання і принципи діяльності піклувальної ради

1.1.Метою діяльності піклувальної ради є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення широкої громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

1.2. Основними завданнями піклувальної ради є:

* співпраця з органами виконавчої влади, організаціями, підприємствами,       установами , навчальними закладами, окремими громадянами, спрямована на поліпшення умов навчання і виховання учнів у загальноосвітньому навчальному закладі;

* сприяння зміцненню навчально-виробничої, наукової, матеріально-технічної, культурно-спортивної, корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

* сприяння організації та проведенню заходів, спрямованих на охорону життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

* організація дозвілля (конкурси, вечори, спортивні змагання тощо) та оздоровлення учнів, педагогічних працівників;

* сприяння виконанню чинного законодавства щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;

* стимулювання творчої праці педагогічних працівників та учнів;

* усебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та загальноосвітнім навчальним закладом;

* сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

1.3.Піклувальна рада діє на засадах:

            * пріоритету прав людини, поєднання інтересів особи, суспільства;

            *самоврядування;

            *колегіальності ухвалення рішень;

            * добровільності і рівноправності членства;

            * законності, гласності.

2. Створення піклувальної ради та організація її діяльності.

2.1. Піклувальна рада створюється за рішенням загальних зборів або ради загальноосвітнього навчального закладу.

2.2. Піклувальна рада може створювати комісії, ініціативні групи, до складу яких входять представники громадськості, педагогічного колективу, батьки або особи, які їх замінюють, представники учнівського самоврядування.

2.3. Члени піклувальної ради працюють на громадських засадах.

2.4. Очолює піклувальну раду голова, який обирається шляхом голосування на її засіданні з числа членів піклувальної ради.

З числа членів піклувальної ради також обираються заступник та секретар.

2.5. Голова піклувальної ради:

            * скликає й координує роботу піклувальної ради;

            * готує і проводить засідання, затверджує рішення піклувальної ради;

            * визначає функції заступника, секретаря та інших членів;

            * представляє піклувальну раду в установах, підприємствах та організаціях з        

            питань, віднесених до її повноважень.

Голова піклувальної ради має право делегувати свої повноваження членам піклувальної ради.

2.6. Робота піклувальної ради планується довільно. Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менше чотири рази на рік. Засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

Засідання піклувальної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її членів.

Рішення піклувальної ради приймається простою більшістю голосів.

2.7. Піклувальна рада інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, на сайті навчального закладу.

2.8. Рішення піклувальної ради в 7-денний термін доводяться до відома колективу загальноосвітнього навчального закладу, батьків. Їх виконання організовується членами піклувальної ради.

2.9. Не допускається втручання членів піклувальної ради в навчально-виховний процес (відвідування уроків тощо) без згоди керівника загальноосвітнього навчального закладу.

3. Права піклувальної ради.

Піклувальна рада має право:

*вносити на розгляд органів виконавчої влади, керівника загальноосвітнього навчального закладу, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої, наукової, культурно-спортивної , корекційно-відновної та лікувально-оздоровчої бази загальноосвітнього навчального закладу;

*сприяти залученню додаткових джерел фінансування загальноосвітнього навчального закладу;

*вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази загальноосвітнього навчального закладу;

*сприяти стимулюванню творчої праці педагогічних працівників, учнів.  

 

Сторінка 1 з 3